Create a new WordPress admin user in the database

You can create a new WordPress admin user from within the database. Use this method if your original admin user was

 1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).

  Note: If you're using cPanel Hosting, you must select the database for your WordPress site in the left-hand column before proceeding to the next step

 2. Click the _users table
 3. Click the Insert tab
 4. Fill in the following fields.
  • ID is any number you choose
  • user_login is the username for accessing the WordPress Dashboard.
  • user_pass is the password for the user. Make sure to select MD5 in the functions menu
  • user_nicename is the nickname for the user
  • user_email is the email address you want to associate with this user
  • user_registered is the date and time for when this user is registered
  • user_status should be set to 0
  • display_name is the name that will be displayed for this user on your site
 5. Click the Go button
 6. Click the _usermeta table
 7. Click the Insert tab
 8. Fill in the following fields:
  • user_id is the ID you entered in the previous step
  • meta_key should be the phrase wp_capabilities

   Note: If you use WordPress Hosting, or setup your site to use custom database table prefixes, then you need to include that prefix here (EX: wp_YourCustomPrefix_capabilities). You can see the prefix in name of each database table in the left-hand column on the current page.

  • meta_value should be
   a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}
 9. Click Go
 10. Click the Insert tab again
 11. Enter the following information:
  • user_id is the same number you entered in the previous step
  • meta_key should be the phrase wp_user_level
  • meta_value should be the number 10
 12. Click the Go button.

You can now login with the new Admin user.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.