Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Create a shared mailbox

Shared mailboxes allow a group of people to read and send messages from a common email address. For example, if a customer emails info@coolexample.com, employees who have access to that mailbox could receive and respond to the message.

Watch a short video of this task farther down the page.

Required: You need admin permissions to create a shared mailbox. For more info, see admin roles from Microsoft.
 1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. Go to recipients, and then select shared.
 3. Select Plus New.
 4. In the new window, enter the following:
  • Display name: The name of your shared mailbox.
  • Email address: The name of the email address before the @, like contact for general inquiries or sales for your sales team.
 5. Under Users, select Plus Add.
 6. Enter your preferred users to give them permission to this shared mailbox and select OK.
 7. Select Save. It can take about 15 minutes for the shared mailbox to be available for all users.
 8. (Optional) To customize your permissions, select Pencil Edit > mailbox delegation. Plus Add or Minus Remove users for your chosen permission, and then Save.

Show me


Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.