Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create Cron jobs

Cron is a standard Linux feature that lets you schedule tasks, called "Cron Jobs," to run unattended at a specified frequency.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the Cron Job Manager icon. This action displays the Cron Job Manager screen.
 5. Click edit next to the Email Address heading in the left navigation area.
 6. Enter the email address to which you would like to have information sent regarding the Cron Job(s).
 7. Note: Unless specified within your cron job script, an email will only be sent out if the cron job fails to run.

 8. Click Save.
 9. Click Create Cron Job.
 10. Select and enter the options you want to use, or click Custom if you want more granular settings.
 11. Click Save.

Note: You can only have 10 Cron Jobs setup at once.

You can also Edit, Disable, Enable, and Delete Cron jobs from this page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.