Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Create custom promotion codes for my reseller storefront

Custom promotion codes offer your customers discounts on their orders, which are a great way to promote your storefront. You can create custom promo codes in the Reseller Control Center.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Go to Marketing and select Promotions.
  Select Promotions
 3. Click Create Promotion.
  Click Create Promotion
 4. For Promo Code, enter the name of the code in up to 10 alphanumeric characters. Your reseller code must be unique and not already used by another reseller.
  Enter Promo Code
 5. Enter a Description of the promo code for your reference. You can enter up to 250 alphanumeric characters.
  Enter Description
 6. Under Discount, select Amount or Percent using the drop-down menu, then enter the discount you want to offer. Your discount must be in USD and can't exceed 15% of the total order amount.
  Enter Discount
 7. For Minimum Order Amount, enter the minimum amount in USD your customers must spend to use this promo code. The discount amount can't exceed 15% of the total order amount.
  Enter Minimum Order Amount
 8. Enter a Start Date and End Date for the promo code that's less than one year.
  Enter Start and End Date
 9. Click Save.

  Note: You can't delete a promo code or change its name, but you can inactivate it or edit its details.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.