Create multiple blogs on my site

GoCentral lets you create multiple blogs on your website— on the same page or different pages. Used in combination with blog categories, you can control which posts appear in each blog. That's because GoCentral's blog editor isn't tied to any particular page, so you can create posts at any time and then decide what blog to display them on.

Note: Before you add another blog to your site, you need to create your site's first blog and create categories for it. Since this task has more preparation steps than most, set aside an extra 10-15 minutes to finish the whole job.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click the Pages panel to reach the page where you want to put another blog.
  Select page for another blog

  Note: If you want to put the blog on a brand new page, see Create another page.)

 4. Add a blog section to the selected page. By default it will display all your site's posts but you can change that below.
 5. Click anywhere in the new blog section to open the blog panel.
 6. Click the Show posts from menu and select the blog categories you want to display on your new blog.
  Select categories for new blog
 7. Click Done and the new blog only displays published posts from the selected categories.
  New blog displays only selected posts

  Note: The All Posts button displays just posts for that blog — and none from any of your other blogs.

 8. Switch to the page where your original blog appears, click anywhere in the blog and use the blog panel's Show posts from menu again to choose which post categories you want to show on that blog.
  Select categories for original blog
 9. Click Done to see the changes for the original blog, and when you're ready click Publish.
  Original blog displays newly selected categories

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.