Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Create MySQL or MS SQL databases in my Web & Classic Hosting account

You can create databases on your hosting account for your websites to use. The types of databases depend on which type of hosting you have (more info):

MySQL MS SQL Access
Web & Classic Linux - -
Web Windows -
Classic Windows -

Access databases are no longer supported by GoDaddy.

If you are creating a database to install an application like WordPress, you can alternatively install it through your control panel without creating a database yourself (more info).

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the icon corresponding to the database you want to create.
  5. Click Add.
  6. Complete the fields. To allow direct access, click Additional Options.

    Note: If you need to Allow Direct Database Access, but do not see the field, contact customer support. Direct Database Access is only available on paid hosting plans. If you are not sure what Direct Database Access is, see Connect remotely to databases in my Web & Classic Hosting account

  7. Verify the settings and click OK.

It takes up to 1 hour to create a database.

Once the database is created, you can click Actions, and then Details to find more information, such as its host name.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.