Create or change blog categories

By creating blog categories and assigning them to posts, you can control where individual posts appear. You can create the categories on the fly, as well as change them later on.

Note: Before diving into creating categories, you need to Add a blog to my website and Create blog posts.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click Open in the My Blog panel.
  click My Blog button
 4. When the Manage Blog window appears, find the post you want to categorize, click the three-dot button next to that post and choose Edit Post.
  Click Edit Post
 5. Click the settings button next to the post's Publish button.
  Click button next to Publish
 6. Enter your first category in the Category name field and click Add.
  Enter category, click Add
 7. Repeat Step 6 if you want to add more categories immediately (or come back to this step later).
 8. Select the category (or categories) you want to apply to the post.
  Select category, click Publish

  Note: If you want to continue categorizing other posts before publishing, click Posts in main window to return to the Manage Blog window.
  Click Posts

 9. When you're done categorizing, click Publish. (A Published! confirmation window appears briefly then closes automatically.)
 10. Click Posts in upper left, and when the Manage Blog window appears, the now-published post displays the assigned category or categories.
  Category appears with post

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.