Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating an ASP.NET 2.0 Personal Web Site

Visual Web Developer 2008 Express Edition includes a Personal website Starter Kit. This starter kit provides you with a basic home page, a page for your resume, another to place a collection of your favorite links, and another page that enables you to publish your photos.

For more information about the ASP.NET 2.0 Personal website, see the Introduction to the Personal website Starter Kit on MSDN.

To Create an ASP.NET 2.0 Personal website

  1. Download and install the Visual Web Developer 2008 Express Edition.
  2. Next, you need to enable ASP.NET 2.0 on your Windows hosting account.
  3. Setup the ASP.NET 2.0 schema for your SQL Server database.
  4. Add the "personal-add.sql" schema for your website to your SQL server database.
  5. Modify the connection strings section of your web.config file.
  6. Upload your website.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.