Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Creating introduction and closing text

The introduction text and closing text display on your Quick Shopping Cart® storefront's home page. The introduction text displays on the top and the closing text displays on the bottom of the storefront.

Use this page to welcome visitors to your site, reassure visitors that your storefront is safe and secure, and provide a brief summary of your products.

To Create Introduction and Closing Text

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Business Information section, click Store Home Page.
  5. On the Intro/Closing Text tab, use the default text, or enter your own message in the Introduction Text and the Closing Text sections.

    Note: You can include any of the variables from the Variables list. Select the variable you want to use and click add.

  6. If there are errors, view the error details displayed below the menu, make any corrections, and then click Verify.
  7. Click OK to close the Congratulations! This Text is Valid XHTML 1.0 Transitional! message.
  8. Click Save.

Note: Click Default Text to display the default message. Delete all text and click Save to avoid displaying the welcome message.

You can embed images and media in the Introduction and Closing Text to display on your storefront. For more information, see Embedding images and media using the HTML editor .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.