Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Creating Sales on Your Reseller Storefront

In the Reseller Control Center, you can apply sale pricing to the products you offer on your Reseller storefront. You can set the sale price at or above the minimum retail price, but it must be below your retail price.

You can set sales to begin immediately or on a future date. Sales display in red on your turnkey storefront. On the end date, prices revert to your retail price.

You can create sales for an entire product group or single products. You can also quickly apply your new-product sale pricing to your renewals.

Creating Sales for Product Groups

You can use the Quick Pricing Options section to create sales for entire product groups.

To Create Sales for Product Groups

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Products & Pricing tab, and then select a product group.
 3. Click Set pricing for any product.
 4. For Set sale prices and dates, click the plus (+) icon to expand the section.
 5. For Sale start/end dates, select or enter the dates on which you want the sale to start and end.
 6. If you want to update your sale dates without making other changes, select Only update sale dates, and then go to step 10.
 7. For Sale price, select one of the following:
  • Suggested Retail Price — Our recommended pricing based on market research for comparable products and services.
  • Your Retail Price — The regular, non-sale price you set for selling the products or services.
 8. For %, enter the percentage of the discount you want to offer. For example, enter 10 to take ten percent off the retail price.

  Note: Your sale price cannot be lower than your minimum retail price.

 9. For Apply pricing to, select one of the following:
  • All New & Renewals — Applies sale pricing to new purchases and renewals.
  • New Only — Applies sale pricing to new purchases only.
  • Renewals Only — Applies sale pricing to renewals only.
 10. Click Preview Sales Pricing to display the sale pricing for each product in the group.
 11. Optional: In the New and Renewals tabs below, make any necessary updates to the sale prices, and then click Save for each product you update.
 12. In the Quick Pricing Options section, click Save.

Creating Sales for Single Products

You can set sale pricing for single products. To create sales for new purchases, use the New tab. To create sales for renewals, use the Renewals tab.

To Create Sales for Single Products

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Products & Pricing tab, and then select a product group.
 3. Click Set pricing for any product.
 4. Go to the New or Renewals tab, and then click the plus (+) icon to expand the section for the product you want to create a sale for.
 5. In the Your Sale column, enter your sale prices.
 6. Optional: To apply your new-product pricing to renewals, from Match New Product Pricing, select one of the following:
  • Sale Prices — Applies the pricing from the Your Sale column in the New tab to the Your Sale column in the Renewals tab. Your changes display in yellow.
  • All Prices — Applies the Your Retail and Your Sale pricing from the New tab to the Renewals tab. Your changes display in yellow. For more information about retail pricing, see Updating Product Pricing for Your Reseller Storefront.
 7. In the Sale Start and Sale End columns, enter the dates for the sale.
 8. Click Save.

For more sale options, see Managing Discount Pricing for Your Reseller Customers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.