Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Customizing Get Found Menu or Price List

While the Visual Mode and Text Mode make it easy for you to add, edit and change your menus or price lists, Get Found also includes a design tool for customizing the templates that generate your menus and price lists. (For information on adding or editing a menu, see Creating Get Found Menu or Price List.)

To Customize a Get Found Menu or Price List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Get Found, and then click Manage.
 3. Click the Menus or Price Lists tab in the left-hand column.
 4. Click Design in the upper-right of your screen.
  Click Design
 5. Click Customize Design to begin changing a template design.
  Click Customize Design
 6. Scroll through the design templates in the left-hand column and click ones you want to inspect in the main window.
 7. Click Show With My Menu to see exactly how your own menu looks with the selected template. (If you have more than one menu/price list, click in the main window on the one you want to see.)
  The main window shows how your menu looks with the template applied
 8. If you're not happy with the results, click another template in the left-hand column or click Back To The Example to stop using your own menu.
 9. Once you find a template you want to use, click Choose at the top of the left-hand column.
  Click Choose at the top of the left-hand column
 10. The left-hand column now displays various fields, which you can use to customize the template and immediately see the effect in your menu.
  Changes to the template fields display immediately in your menu.
 11. Once you're done making changes, click Save & Publish at the top of the left-hand column and Get Found returns you to the menu/price list page.

Comparing Device Views

As you work, you can see how your existing menu/price list looks in different views by clicking Web, Mobile, Facebook or Paper in the bar above the main window.
Menu on Mobile Device

Using the Edit Source Option

You can directly edit the the Menu/Price List Template code by clicking Edit Source at the bottom of the left-hand column. If you have coding knowledge, you can completely customize the menu/price list template to fit seamlessly within your existing website. (more info).
Click Edit Source at bottom of left-hand column.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.