Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tôi

Đăng nhập để truy cập tài khoản Microsoft 365 của bạn. Hãy đánh dấu trang đăng nhập để dễ dàng truy cập từ trình duyệt web.

Lưu ý: Nếu bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình trực tiếp qua Microsoft (ví dụ: qua Outlook trên web), bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email trước khi chuyển qua các bước bên dưới.
  1. Truy cập trang đăng nhập Microsoft 365.
    Trang đăng nhập Microsoft 365 với địa chỉ email mẫu.
  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
    • Nếu trình duyệt web tự động điền tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy đảm bảo rằng trình duyệt web sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365, chứ không phải thông tin đăng nhập tài khoản GoDaddy.
  3. Chọn Đăng nhập.

Trang chủ Office sẽ mở. Ở ngoài cùng bên trái, chọn một ứng dụng Microsoft để mở (ví dụ: để truy cập hộp thư đến, hãy chọn Outlook).

Danh sách các ứng dụng Office, trong đó Outlook được đánh dấu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin