Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đăng nhập vào tài khoản WordPress được quản lý của bạn

Để sử dụng WordPress, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress. Đây là cách để đến đó:

Từ trang Sản phẩm của bạn

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả .
  3. Đối với website bạn muốn đăng nhập, chọn Quản trị WP từbiểu tượng menu menu.

    wp-admin trên menu tùy chọn trang

Xem thêm thông tin

  • Để đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress bất kể bạn thiết lập trang WordPress bằng cách nào hay ở đâu, hãy đọc Đăng nhập vào WordPress.