Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 from GoDaddy Trợ giúp

Sign out of all devices

When working to secure a compromised Microsoft 365 account, sign out of all sessions and devices.

  1. Sign in to My Account.
  2. Under your profile name, select Sign out everywhere.
    Under profile name and email address, sign out everywhere button
  3. Select OK to confirm you want to sign out of all sessions and devices.
    Confirm you want to sign out of all sessions
  4. Under Pick an account, select your account to sign out. You'll then go to your sign-in page.
    Pick an account

More info