Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 3 VPS & Dedicated Servers Trợ giúp

Reset the password for my Gen 3 server

If you forgot your server's password, you can reset it.


  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. Click Access.
  5. Enter and confirm the password you want to use, and then click Save.

More info

  • Here's the home page for all Generation 3 VPS and Dedicated server Help articles.