Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu của tôi

Nếu bạn không thể nhớ ra mật khẩu, chúng tôi sẽ cần biết bạn muốn truy cập vào đâu:

Tôi muốn truy cập vào... Thực hiện như sau...
Bảng quản trị WordPress Để đặt lại mật khẩu, hãy xem bài viết Đặt lại mật khẩu của bạn trên WordPress Codex.
sFTP hoặc phpMyAdmin/MySQL Bạn không thực sự đặt lại mật khẩu này nhưng chúng tôi có thể cho bạn biết nơi để tìm mật khẩu sFTP hoặc phpMyAdmin.