Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt lại mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu trong dịch vụ lưu trữ Plesk

Bạn có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của website với tư cách là một trong những người dùng bạn đã tạo. Nếu bạn không thể đăng nhập vào nó, hãy thử đặt lại mật khẩu của người dùng.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  5. Nhấp vào Cơ sở dữ liệu .
  6. Đi đến tab Người dùng.
  7. Nhấp vào người dùng có mật khẩu bạn muốn thay đổi.
  8. Hoàn thành các trường trên màn hình, và sau đó nhấp OK .

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một ứng dụng dựa trên MySQL, chẳng hạn như WordPress®, bạn phải cập nhật chuỗi kết nối để sử dụng mật khẩu mới.