Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt lại trang Websites + Marketing của tôi

Khi bạn đặt lại website, chúng tôi sẽ tự động tạo bản sao lưu trang của bạn trước khi đặt lại, sau đó cho bạn cơ hội chọn thiết kế trang mới (văn bản, chủ đề, màu sắc, phông chữ, trang, phần, v.v.). Nếu không thích thiết kế mới, bạn có thể khôi phục thiết kế cũ.

Mặc dù trang của bạn có nội dung mới, việc đặt lại sẽ không xóa bất cứ thứ gì bạn quản lý khỏi Bảng điều khiển (hình ảnh, video hoặc các tập tin đã tải lên trong Thư viện phương tiện, sản phẩm trong cửa hàng, sự kiện hoặc cuộc hẹn, phương tiện xã hội, v.v.).

Nếu bạn đang đặt lại trang vì bạn muốn thay đổi Hạng mục doanh nghiệp hoặc hình ảnh, hãy cân nhắc sửa đổi trang của bạn. Bạn có thể thay đổi danh mục trang, chọn chủ đề mới , thêm hoặc xóa các phần và thay đổi hình ảnh bất cứ lúc nào.

Nhưng, nếu bạn muốn đặt lại trang và bắt đầu mới, tùy chọn này sẽ có trong cài đặt của trình dựng website.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Chọn Cài đặt , sau đó chọn Lịch sử trang .
  5. Chọn Đặt lại website .
  6. Chọn Có, bắt đầu lại .
  7. Làm theo lời nhắc được cung cấp để thiết lập lại trang của bạn.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin