Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt một trang 404 tùy chỉnh trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Các trang 404 hiển thị khi ai đó cố gắng truy cập một trang không tồn tại trên website của bạn. Bạn có thể sử dụng trang chủ làm trang 404 hoặc tạo trang tùy chỉnh như được giải thích ở đây.

Lưu ý: Các tập lệnh phía máy chủ, chẳng hạn như PHP, có thể không hoạt động trên các trang 404 tùy chỉnh do cách phần mềm máy chủ web (chẳng hạn như Apache) xử lý chúng.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Nâng cao , nhấp vào Trang lỗi .
  5. Trong Trang lỗi , bên dưới Bước 1 - Chọn Miền để quản lý các trang lỗi , chọn miền bạn muốn sử dụng.
  6. Bên dưới Bước 2 - Sửa các trang lỗi cho: [tên miền của bạn], nhấp vào 404 (Không tìm thấy) .
  7. Chỉnh sửa HTML tùy chỉnh cho trang, rồi bấm vào Lưu .

Xem thêm thông tin