Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt quyền thư mục trong tài khoản Lưu trữ Windows của tôi

Bạn có thể đặt các quyền thư mục khác nhau cho từng thư mục trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows® của mình, bên cạnh thư mục gốc. Điều này cho phép bạn kiểm soát những ai có thể truy cập các tập tin của bạn và những hành động mà họ có thể thực hiện trên các tập tin trong các thư mục đó.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, rồi chọn Quản lý .
  3. Chọn Quản trị viên Plesk .
  4. Đi đến tab Tập tin.
  5. Điều hướng đến tập tin hoặc thư mục có quyền bạn muốn thay đổi.
  6. Chọn16135 cho tập tin hoặc thư mục, rồi chọn Thay đổi quyền.
  7. Chọn các quyền bạn muốn sử dụng, và sau đó chọn OK .