Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Delete a group

When you no longer need a Calendar group, you can delete it.

You must have administrator permissions to delete a group.

Caution: Deleting a Calendar group permanently deletes files and information associated with the group, such as events, resources, and files.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. Click the Calendar tab.
  Check the box

 3. In the left pane, under the New Group button, click the white arrow for the calendar group you want to delete.
  Click the white triangle
 4. From the list that appears, click Delete Group.
  Click Delete Group
 5. Click Yes.
  Click Yes

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.