Delete a post from my blog

Thanks to the quick-publish nature of blogs, it's not surprising that you'll need to weed out posts from time to time. Fortunately, deleting posts doesn't take long and doesn't change the order of your remaining posts.

Note: This action is not the same as removing your entire blog , which is explained in Remove a blog from my site.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click the My Blog panel.
  click blog
 4. When your blog appears, scroll to the post you want to delete, click the three-dot button next to that post and choose Delete.
  Choose Delete in the menu
 5. When the confirmation window appears, click Delete again and the post is removed from your blog.
  Click Delete again

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.