Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Delete email contacts based on a search

You can search for, and then delete, contacts from your email All Subscribers list, but it's also permanent.

Warning: Before deleting anything, export your contacts to make a back up copy.
  1. On the Campaigns page, click Subscribers.
  2. At the top of the All subscribers list, conduct a search based on criteria for the contacts you want to delete.
    Conduct a search
  3. At the top of the page, check the Email box Check Email box to select all of the contacts on the current page of the list.
  4. Also at the top of the page, check the Select X People box, and then click the trash can.
    Check the 'Select X People' box, and click the trash can.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.