Delete email messages

When you no longer want to store emails in Workspace Webmail, you can delete or purge them. Deleting emails moves them to your Trash folder. Purging emails permanently removes them from your Workspace Webmail account.

  • Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?), and do the following:
    • To delete an email, select or open the email, and click Delete.
    • To permanently delete all messages in the Trash, right-click Trash, and click Purge Messages.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.