Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Delete user email accounts

If you no longer need a user, like if an employee leaves your organization, you can delete their email address from your GoDaddy account at any time.

Note: Once a user is deleted, its contents are no longer accessible, and any aliases must be added to another user or distribution group. GoDaddy Guides can restore a user within a short period of time after deletion.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Manage next to the user you want to remove.
    Manage button to the right of of Options
  3. Select Delete account.
    Stop sign with Delete account underneath
  4. Select the check box to confirm that you want to delete the mailbox and its aliases, and then Delete.
    Check box selected and Delete button

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.