Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting Photo Galleries

Before deleting Website Builder galleries, you should move the photos to another gallery or they will be deleted, too. For more information about moving photos, see Organizing Gallery Items.

To Delete Photo Galleries in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos.
  5. From the Galleries menu, select Edit Galleries.
  6. Select the gallery or galleries you want to delete.
  7. From the Apply this action list, select Delete.
  8. Click Go.
  9. In the Delete Galleries dialog box, type Yes.
  10. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.