Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Di chuyển các tập tin hoặc thư mục giữa các thư mục trong tài khoản Lưu trữ Linux của tôi

Sử dụng Trình quản lý tập tin của cPanel để di chuyển các tập tin giữa các thư mục trong tài khoản Lưu trữ Linux của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
    chọn trình quản lý tập tin
  4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, điều hướng đến và chọn tập tin hoặc thư mục, sau đó chọn Di chuyển .
  5. Hoàn thành các trường trên màn hình, sau đó chọn Di chuyển tập tin hoặc Di chuyển thư mục .

Xem thêm thông tin