WordPress được quản lý Trợ giúp

Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý

Có thể có những trường hợp trong đó WordPress được quản lý không đáp ứng được nhu cầu của bạn hoặc bạn muốn chuyển sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác. Bạn có thể làm theo các bước sau để chuyển trang WordPress được quản lý theo cách thủ công sang nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ WordPress không được quản lý.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần tài khoản dưới đây để hoàn tất các bước trong chuỗi này:

• Tài khoản máy chủ lưu trữ không được quản lý được thiết lập và có cài đặt WordPress đang hoạt động để di chuyển trang của bạn sang. Nội dung của trang WordPress bạn đang di chuyển đến sẽ bị ghi đè.
• Một máy khách FTP để di chuyển các tập tin của trang. Có nhiều máy khách FTP bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Máy khách FTP FileZilla.
• Một trình soạn thảo văn bản để thực hiện các thay đổi cần thiết trong một tập tin SQL. Có nhiều trình soạn thảo văn bản bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng NotePad++. Bạn đừng chỉnh sửa các tập tin trong chuỗi này với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.
• Hãy cho mình 30-60 phút để hoàn thành tất cả sáu bước.
  1. Tải xuống các tập tin trang của bạn
  2. Xuất cơ sở dữ liệu trang của bạn
  3. Tải lên các tập tin trang của bạn
  4. Chỉnh sửa tập tin SQL để nhập
  5. Nhập cơ sở dữ liệu trang của bạn
  6. Thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng