GoDaddy Trợ giúp

Địa chỉ email thông thường và địa chỉ email chuyển tiếp khác nhau như thế nào?

Địa chỉ email thông thường và địa chỉ email chuyển tiếp là hai loại địa chỉ khác nhau được dùng để chuyển email.

Địa chỉ email thông thường có hộp thư đến riêng và không trùng lặp, là nơi bạn có thể gửi, nhận và truy cập email của mình. Bạn có thể truy cập vào hộp thư đến của mình trên web hoặc bằng máy khách email (như Outlook hoặc ứng dụng Thư).

Một địa chỉ email chuyển tiếp sẽ tự động chuyển hướng các email đến tới một địa chỉ email khác. Sau đó bạn sẽ truy cập email bằng cách sử dụng hộp thư đến của tài khoản khác. Ví dụ, bạn có thể tạo một địa chỉ chuyển tiếp để tự động chuyển thư được gửi đến tài khoản email chuyên nghiệp của bạn đến tài khoản email cá nhân.

Với Microsoft 365, nếu bạn chọn, bạn có thể giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp trong hộp thư đến nguyên gốc để có thể truy cập chúng từ cả hai tài khoản. Ngược lại, cũng địa chỉ email đó không thể vừa là địa chỉ email thông thường, vừa là địa chỉ email chuyển tiếp. Nếu thay đổi ý định, bạn có thể xóa địa chỉ chuyển tiếp để nó được cài đặt là địa chỉ email thông thường.

Thêm thông tin