GoDaddy Trợ giúp

Địa chỉ email thông thường và địa chỉ email chuyển tiếp khác nhau như thế nào?

Địa chỉ email thông thường và địa chỉ email chuyển tiếp là 2 loại địa chỉ khác nhau được dùng để chuyển email.

Địa chỉ email thông thường có hộp thư đến riêng và không trùng lặp, là nơi bạn có thể gửi, nhận và truy cập email của mình. Bạn có thể truy cập vào hộp thư đến của mình trên web hoặc bằng máy khách email (như Outlook hoặc ứng dụng Thư).

Địa chỉ email chuyển tiếp sẽ tự động chuyển hướng các email đến tới một địa chỉ email thông thường khác. Khi đó, bạn có thể xem email của mình trong hộp thư đến của tài khoản khác. Ví dụ: bạn có thể tạo địa chỉ chuyển tiếp để tự động chuyển thư, được gửi đến tài khoản email doanh nghiệp của bạn, sang tài khoản email cá nhân.

Các tùy chọn và cài đặt chuyển tiếp khác nhau sẽ có sẵn tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn. Ví dụ: chuyển tiếp thư đến nhiều địa chỉ hoặc để lại bản sao của thư đã chuyển tiếp trong hộp thư đến của email thông thường của bạn.

Thêm thông tin