Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Địa chỉ IP website trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi là gì?

Bạn có thể cần tìm địa chỉ IP trang web của mình để trỏ tên miền của bạn đến đó hoặc để tải lên các tập tin thông qua FTP.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
    chọn quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, bên dưới Cài đặt , chọn Máy chủ .
    chọn máy chủ

    Địa chỉ IP của bạn xuất hiện trong danh sách cài đặt.

Xem thêm thông tin