Disable comments in WordPress

You can disable comments for your entire WordPress site. If you do not plan to have users comment on your posts and pages, then this is an effective way to help prevent comment spam.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Locate the Default article settings section
  4. Remove the check from the box next to the line that says, "Allow people to post comments on new articles"
  5. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.