Disable comments on old posts in WordPress

You can prevent users from commenting on old WordPress pages and posts as a way to help prevent comment spam.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Locate the Other comment settings section
  4. Check the box next to the line stating, "Automatically close comments on articles older than XX days"
  5. On the same line, change the Day setting to the number you prefer
  6. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.
  7. After making the above changes, users will not be able to comment on any pages or posts after the number of days you specified.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.