Disable external WordPress comment requests

You can disable external comment requests for WordPress. The following steps block requests to the wp-comments-post.php file that come from outside your WordPress site, which can help prevent comment SPAM.

 1. You should always backup your site before making any changes.
 2. Connect to your hosting with FTP
 3. Locate the .htaccess file
 4. Edit the file and add the following code:
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
  RewriteCond %{REQUEST_URI} .wp-comments-post\.php*
  RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomain.com.* [OR]
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
  RewriteRule (.*) http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]
 5. Save and upload the updated file

Now it will be more difficult for comment SPAM bots to post on your WordPress pages and posts.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.