Disable trackbacks and pingbacks in WordPress

Trackbacks and pingbacks are methods for alerting blogs that you have linked to them. Trackbacks and pingbacks can be disabled in WordPress when not being used, which can help prevent comment SPAM.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Look for the Default article settings section
  4. Uncheck the box for "Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new articles"
  5. Click Save Changes

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.