Disable WP_CACHE for WordPress

If you're publishing recent changes to your WordPress website and not seeing them live, try disabling WP_CACHE, as this is what allows your website to cache its content. Disabling this feature is done through a file named wp-config.php in your WordPress folder.

  1. Edit the wp-config.php for your website. (cPanel / Plesk / Managed WordPress / VPS)
  2. Locate this section in wp-config.php:
    define('WP_CACHE',true);
  3. Change true to false.
  4. Save your changes.

Next steps

  • Once you're sure that your changes are live, you should change WP_CACHE back to true.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.