Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Disable XML-RPC

XML-RPC allows mobile apps and remote connections to publish to WordPress. If you don't want to be able to post remotely to your site, follow the steps below to improve your site security.

 1. You should always backup your site before making any changes.
 2. Access the File Manager for your hosting plan. ( Web Hosting / cPanel )
 3. Navigate to the folder in which WordPress is installed.
 4. Edit the .htaccess file.
 5. At the bottom of the .htaccess file, insert the following lines:
  <Files xmlrpc.php>
  Order Allow,Deny
  Deny from all
  </Files>
 6. Save the changes to your file.

You've now disabled access to the XML-RPC function and reduced the number of ways your site can be attacked.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.