Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Displaying PDFs, flash files, and images

You can link to or embed PDFs and SWFs from your Quick Shopping Cart® Media Gallery in fields that accept HTML. Additionally, you can display images from your Media Gallery in fields that accept HTML by using the img src tag. This lets you further customize your storefront's appearance and give your shoppers a better buying experience.

Note: For more information about linking to and embedding PDFs, Flash® files, and/or images, see Why would I use the 'Use as link' feature in Quick Shopping Cart?.

To Link to PDFs and/or Image Files in Fields that Accept HTML in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, in the Design section, select Media Gallery.
 5. Next to the PDF or image you want to link to, click Use as link.
 6. Copy the contents of the Storefront URL field.
 7. Click Save.
 8. Go to the field where you want to create a link to your PDF or image file. Paste the Storefront URL into the field. Use the following code as an example:


  Replace http://shop.coolexample.com/media/coolpdf.pdf with the contents of the Storefront URL field. Replace This is a link to my cool PDF with the text you want to appear as a link on the page.

To Embed a Flash File in Fields that Accept HTML in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, in the Design section, select Media Gallery.
 5. Next to the PDF or SWF you want to link to, click Use as link.
 6. Copy the contents of the Storefront URL field.
 7. Click Save.
 8. Go to the field where you want to embed the Flash file. Paste the Storefront URL into the field. Use the following code as an example:  Replace http://shop.coolexample.com/media/circle.swf with the contents of the Storefront URL field. Modify the code example to the size and specifications you want.

To Display an Image in Fields that Accept HTML in Quick Shopping Cart

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, in the Design section, select Media Gallery.
 5. Next to the image you want to display, click Use as link.
 6. Copy the link in the Embed or Storefront URL field. Paste the Storefront URL or Embed link into the field.

  Note: If you're using the image on your Quick Shopping Cart site, copy the Embed link. Copy the Storefront URL link if you are linking to your site from another website.

 7. Click Save.
 8. Paste the link into the field in which you want the image to display. Use the following code for an example:


  Replace http://shop.coolexample.com/media/coolimage.jpg with the contents of the Storefront URL field.

Note: When using the Storefront URL link (e.g. http://shop.coolexample.com/media/circle.swf), you cannot preview your changes. You can preview your changes when using the Embed link.

Note: The code examples use HTML. You may need to modify them to suit your purposes. For more information about HTML, see Using HTML with Your Online Storefront.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.