Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the most frequented Help articles about Workspace Email. Use this as your guide for everything from setting up and managing your email accounts to learning about advanced email settings.

Click to jump to each section
Getting started Set up email on desktop
Set up email on mobile Email basics and tasks
Password reset and email options Advanced email account options
Advanced email topics POP and IMAP
Upgrade email plan Troubleshooting

Getting started

Learn how to log in and set up your email address. (Back to top)

Set up email on your desktop

Set up email on desktop. (Back to top)

Set up email on mobile

Set up your email on your mobile device. (Back to top)

POP and IMAP

Learn about POP and IMAP settings and when and where you use them for your email services. (Back to top)

Email basics and tasks

All the important tasks you do to keep your inbox, contacts, messages, calendar, and storage in check. (Back to top)

Password reset and email options

All the ways you can manage your email, contacts, and account preferences - including resetting and changing your password. (Back to top)

Advanced email account options

Learn about all the types of email addresses, accounts and settings you can use. (Back to top)

Advanced email topics

These videos and articles will help you understand email. (Back to top)

Upgrade email plan

If you need more options or capabilities you can upgrade your email account. If your email plan isn’t working for you, you can downgrade that account plan. (Back to top)

Troubleshooting

Find out how to troubleshoot the errors you encounter. (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.