Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Dive in: Essential Windows Hosting Articles

Here's a roundup of essential Windows Hosting (Plesk) articles. Use this list as your guide for everything from setting up your account to managing FTP users and more.

Click to jump to any section
Get started with Windows Hosting Work with domains
Copy files to my site Set up my Plesk apps and create new files
Publish my website Back up my website
Fine-tune my website Work with databases
Work with PHP Set up Plesk email
Troubleshoot my Windows Hosting account

Get started with Windows Hosting

Set up your account, request SSL certificates, and move your site to GoDaddy

Work with domains

Add and change domains and subdomains, and configure DNS (Back to top)

Copy files to my site

Learn about FTP, upload files and add users (Back to top)

Set up my Plesk apps and create new files

Install apps like WordPress or Drupal, and create new files directly in your account (Back to top)

Publish my website

Preview and publish the site from web building tools (Back to top)

Back up my website

Use Website Backup for easy backups via FTP or SFTP (Back to top)

Fine-tune my website

Redirect URLs, add IP addresses, and more (Back to top)

Work with databases

Import, export, and connect to MySQL databases (Back to top)

Work with PHP

Build a dynamic website using PHP scripts (Back to top)

Set up Plesk email

Find your relay server and use System.Net.Mail (Back to top)

Troubleshoot my Windows Hosting account

Check here for for help with common Plesk hosting issues (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.