Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Do I have IMAP or POP settings?

Discover if your Workspace Email account is IMAP or POP enabled. (Learn the difference between IMAP and POP)

Workspace Plan IMAP-enabled POP-enabled
Unlimited Business x x
Business x x
Personal x x
Free x

Note: After August 2017, Business plans will update to Unlimited Business plan at their next renewal period.

If you're not sure what kind of plan you have, follow these steps:

  1. Log into your GoDaddy account and open My Products.
  2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
  3. If your Email Plan says Free, then you have POP-enabled email. If it doesn't, then you can use IMAP to set up your email.

    Note: We recommend using IMAP settings for email account set up.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.