Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đổi gói WordPress được quản lý của tôi


Bước 1 của loạt WordPress được quản lý cho đại lý .

Đổi gói WordPress được quản lý để tùy chỉnh giao diện cửa hàng của bạn với trình cắm Cửa hàng đại lý.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy Trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
  2. Bên dưới Sản phẩm bổ sung , chọn mũi tênbiểu tượng mũi tên để mở rộng phần đó.
  3. Bên cạnh Dịch vụ lưu trữ WordPress , chọn Đổi .
  4. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Chọn Đổi điểm tín dụng . Giờ đây, bạn có thể truy cập gói đã đổi trong WordPress được quản lý trong trang sản phẩm.
  5. Thiết lập tài khoản lưu trữ miễn phí của bạn trên nền tảng WordPress được quản lý. Sau đó, Bảng điều khiển WordPress của bạn sẽ mở ra.