Download my site

You can download a complete copy of a Pro Managed WordPress site anytime. You can also select specific files or folders to download instead of the complete site.

Note: Pro accounts are available only in the United States and Canada.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPres, click Manage All.
 3. For the site you want to download, click the three-dot icon and select Settings.
 4. In the Backups section, click Manage.
  click manage
 5. In the Backup History list, click the three-dot icon next to the backup you want to download, and then select Download. If necessary, click the triangle to expand the list of backups to find the one you want.
  managed wordpress backup history
 6. Select the items you want to download from the Choose a download type list:
  • Select Download files to select specific website files.
  • Select Download database for just the site database.
  • Select Download all to download the complete site.
  • Select Choose files and folders to include to select specific files and complete folders.

  choose a download type from the list
 7. Click Start Download. We'll create a Zip file and send the file to your default downloads directory. When the download is done, you'll see a success message.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.