Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Download your site files


To migrating your site from a Managed WordPress account to a non-managed host account, start by downloading the wp-content folder into a local folder.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. In the Managed WordPress section, select Manage for the site you want to migrate.
  3. From this control panel, select Tools.
  4. Select Open next to File Browser.
  5. Locate and then select the wp-content directory.
  6. Select Download from the toolbar.


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.