Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Download your WebMatrix Publish Profile (Web Deploy)

Our Plesk shared hosting accounts offer WebMatrix "publish profiles" using Microsoft Web Deploy so you can easily publish your website.

To Download Your WebMatrix Publish Profile

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the Plesk account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  6. Click Web Deploy Publishing Settings.

Your Web browser will begin downloading the "publish profile," which you can import into WebMatrix.

If you receive the following error: There is no Web Deploy publishing configured on [your domain name], please contact customer support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.