Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đường dẫn đến Python trên tài khoản dịch vụ lưu trữ Plesk của tôi là gì?

Bạn có thể sử dụng Python với CGI trên tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk của mình.

Để sử dụng Python, bạn cần biết đường dẫn đến Python trên máy chủ của chúng tôi, đó là:

/ usr / bin / python