Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Edit a DNS Template

Edit the details of your DNS templates, or add new records to a template at any time. Templates let you add multiple DNS records at once, instead of adding individual records to each domain.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select DNS > DNS Templates.
    dns templates menu option
  3. Next to the template you want to use, select the edit dns template icon Edit Template icon.
  4. Next to the record you need to edit, select the edit dns pencil icon pencil icon. Or, select ADD to add a new record to the template.
  5. Select Save after you've made your changes.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.