Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Edit my homepage calendar settings

You can manage the number and type of events and tasks you display on your Homepage. To learn more about Homepage, see Using the Web-Based Email Homepage.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. If your Homepage does not automatically display, go to the Homepage tab.
 3. In the Calendar section, click the pencil icon.
 4. Complete the following:
  Number of events to display
  The number of events you want to display on your Homepage.
  Type of events to display
  The specific time frame for events that you want to display on your Homepage.
  Number of Tasks to display
  The total number of tasks you want to display on your Homepage.
  Type of tasks to display
  Define the task types you want to display.
  Priority of tasks to display
  Set the priority of tasks you want to display on your Homepage.
 5. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.