Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Edit SQL file for import


Required: You'll need a text editor to make the necessary changes in this SQL file. There are many third-party text editors available, however we recommend Notepad++ for this plain text file.

Before you can import the SQL file that yous exported in step two, you must edit the file to remove lines that will interfere with the import process in the next step.

 1. Locate the SQL file that you downloaded to your local file system.
 2. Select to open the file with the text editor of your choice.
 3. Locate the following lines and delete them:
  --
  -- Database: `r7n04293example`
  --
  CREATE DATABASE `r7n04293example` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
  USE `r7n04293example`;
   
 4. Save the changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.