Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Editing files in Web & Classic hosting

Our FTP File Manager lets you edit text-based files, such as HTML, PHP, and ASP files.

To Edit Website Content Using the File Manager

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Files & FTP section, click File Manager.
  5. Click the name of the file you want to edit.
  6. Modify your file's content in the editing window.

    Note: Click Show Design to edit the file in WYSIWYG mode.

  7. Click Save.

Your changes will display on your website momentarily.

If you want to create new files, see Manage files in my Linux Hosting account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.