Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Editing Get Found Menus or Price Lists

Get Found makes it easy to change a menu or price list, as well as add new ones. You also can change the order of multiple menus/price lists. Once saved, the changes are sent to Get Found's partners — unless you turn off publishing for one or more menus/price lists. The changes are then sent to Get Found's partner sites. Publishing times vary based on the partner and state of the business profile.

To Edit a Get Found Menu or Price List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Get Found, and then click Manage.
 3. Click the Menus or Price Lists tab in the left-hand column.
  Click Menu-Price Lists
 4. Scroll down the page to the menu/price list you want to edit, or jump to it by clicking it in the right-hand column.
  Click item you want to edit
 5. Click in any field that you want to change (menu/price list, item, section, subsection, description, price), select the text to change and enter new text.
  Click in the field you want to edit
 6. To move an item into a section or rearrange the order of any items within a menu/price list, click the left-side triple bar and drag it to a new position.

  Note: To change the order of entire menus/price list, see To Reorder Menus or Price Lists below.

 7. To delete a menu/price list, item, section or subsection, click the X to its right.
 8. After editing the menu/price list, click Save Changes.

To Turn On/Off a Menu or Price List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Get Found, and then click Manage.
 3. Click the Menus or Price Lists tab in the left-hand column.
 4. Scroll down the page to the menu/price list for which you want to set publishing on or off (show/hide), or jump to it by clicking it in the right-hand column.
  Click in right column to jump to menu/price list.
 5. Depending on the whether the price list or menu is being displayed or not, click On/Off next to Publishing.
  Click Off or On to hide or show the menu/price list.
 6. When you're done, click Save Changes.

Note: When a menu/price list is set to Off (hidden), it's not published on any of Get Found's partner sites. This is useful if, for example, you have seasonal menus or occasional promotional price lists that you want to toggle on/off. It also enables you to build and save a menu/price list before actually publishing it.

To Reorder Menus or Price Lists

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Get Found, and then click Manage.
 3. Click the Menus or Price Lists tab in the left-hand column.
 4. Click Reorder in the upper right of any menu/price list. (It doesn't need to be the one you want to reorder.)
  Click Reorder for any menu/price list
 5. Click on the menu/price list whose display order you want to change and drag it to its new position. If needed, you can reorder more than one menu/price list.
  Click and drag a menu/price list to change its position in the order.

  Note: Menus/price lists with the Publishing button set to Off are dimmed. Their positions cannot be changed unless you first turn them On.

 6. When you're done, click Done Reordering to close the window.
 7. In the main window, click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.